latinský názevčeský název
Ocellochloa
Ocimum
bazalka
Oclemena
Ocotea
obaleň
Octoblepharum
Ochlandra
Ochlochaete
Ochna
ochna
Ochrobryum
Ochroma
balzovník
Ochrosia
Ochtodes