Taccaceae (takovité)
Tacca
taka
Takakiaceae
Takakia
Taktajaniaceae
Talinaceae
Talinum
talinum
Tamaricaceae (tamaryškovité)
Tamarix
tamaryšek
Tamarindaceae
Tanacetaceae
Tapisciaceae
Huertea
Tapiscia
tapiscie
Targioniaceae (borečkovité)
Targionia
borečka
Taxaceae (tisovité)
Amentotaxus
amentotaxus
Austrotaxus
jihotis
Cephalotaxus
hlavotis
Pseudotaxus
Torreya
toreja
Taxodiaceae (tisovcovité)
Sciadopitys
pajehličník