Ing. Miloš Krump: Základní trávy
Základní trávy jsou trávy s vysokou produkcí biomasy, poskytují kvalitní píci a mají snadnou výrobu osiva. Uplatňují se jako základní složky krátkodobých, dočasných i trvalých travních porostů.

Mezi základní volně trsnaté trávy patří:
Lolium multiflorum (jílek mnohokvětý)
Lolium perenne (jílek vytrvalý)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Festuca pratensis (kostřava luční)
Phleum pratense (bojínek luční)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Doplňkové trávy
Doplňkové trávy se používají při zakládání dlouhodobých či trvalých porostů na specifických stanovištích. Mají nízkou výnosnost a horší kvalitu. Rozlišují se doplňkové volně trsnaté trávy a doplňkové výběžkaté trávy.

Doplňkové volně trsnaté trávy tvoří:
Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
Poa palustris (lipnice bahenní)

Doplňkové výběžkaté trávy tvoří:
Poa pratensis (lipnice luční)
Festuca rubra (kostřava červená)
Agrostis gigantea (psineček obrovský)
Alopecurus pratensis (psárka luční)
Bromus inermis (sveřep bezbranný)
Baldingera arundinacea (chrastice rákosovitá)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
Ing. Miloš Krump: Jednoleté pícniny
Jednoleté pícniny společně s ostatními pícninami zajišťují plynulé zásobování hospodářských zvířat čerstvou pící během celého vegetačního období. Nejvýznamnější jednoletou pícninou je kukuřice na siláž (Zea mays), ve vyšších a chladnějších polohách je to pak senážní oves (Avena sativa). Ostatní jednoleté pícniny mají pouze uplatnění u ekologického zemědělství.

Mezi ostatní jednoleté pícniny patří např.
Secale cereale (žito seté)
Triticum aestivum (pšenice setá)
Hordeum vulgare (ječmen setý)
Vicia faba (bob obecný)
Pisum sativum (hrách setý)
Brassica rapa (řepice ozimá)
Sanapis alba (hořčice bílá)
Phacelia tanacetifolia (svazenka vratičolistá)
Trigonella foenum-graecum (pískavice řecké seno)
Phalaris canariensis (lesknice kanárská)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR